herb

KANCELARIA NOTARIALNA

MARIA GRODZICKA NOTARIUSZ


Opłaty notarialne

Po zleceniu przez Państwa przygotowania danej czynności notarialnej, zostanie Państwu przekazana szczegółowa informacja o wysokości opłat, podatków oraz wynagrodzenia notariusza. Wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące czynności notarialnych są nieodpłatne.

Proszę pamiętać o tym, że notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych („PCC”) dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz podatku od darowizn, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie dokonywanych w formie aktu notarialnego. Notariusz jako płatnik jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku i opłat sądowych. Tym samym podatki i opłaty od czynności notarialnej muszą być wpłacone na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej przed dokonaniem czynności (musi nastąpić uznanie rachunku bankowego Kancelarii) lub zapłacone gotówką do kasy w chwili dokonywania czynności.

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności wskazane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna ulega zwiększeniu o należny podatek od towarów i usług w stawce 23%.
Wynagrodzenie notariusza może być zwiększone w przypadku dokonania czynności notarialnej poza kancelarią notarialną i wynosi w porze dziennej 50 złotych, a w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy 100 złotych – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Opłaty sądowe

W sytuacji, gdy akt notarialny dokumentuje przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz ma obowiązek zamieścić w akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej, o którym mowa powyżej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Podatki

Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz jako płatnik obliczy należny podatek, pobierze go od podatnika i w ustawowym terminie wpłaci go na rachunek właściwego organu podatkowego. Notariusz, który nie wykonał obowiązków związanych z poborem i odprowadzeniem należnych podatków, za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony – odpowiada całym swoim majątkiem.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa o podatku od spadków i darowizn