herb

KANCELARIA NOTARIALNA

MARIA GRODZICKA NOTARIUSZ


Przed wizytą w Kancelarii

Prosimy, aby dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron były dostarczone wcześniej do Kancelarii, tj. przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej. Wcześniejsza szczegółowa analiza umożliwi bezpieczne, prawidłowe oraz sprawne przeprowadzenie czynności. Wszelkie dokumenty powinny zostać przedłożone w  oryginale. Dokładność oraz rzetelność w postępowaniu gwarantuje, że nasze usługi będą spełniać Państwa oczekiwania.
Bardzo dziękujemy za współpracę.

W przypadku pojawienia się pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt. Odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z zakresem świadczonych przez Kancelarię usług.

Czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony Notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Rodzaje czynności notarialnych

Zgodnie z art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, notariusz:

  1. sporządza akty notarialne;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia;
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły;
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Czynności notarialne powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty, a Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron umowy oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Tajemnica czynności notarialnych

W świetle ustawy Prawo o notariacie, Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu Notariusza.

Wyłączenie obowiązku zachowania tajemnicy ustaje jedynie w sytuacji, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem. Jednakże również w takim przypadku, może się uchylić od ujawnienia informacji stanowiących tajemnice notarialną, w sytuacji gdyby ich ujawnienie zagrażałoby dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy Notariusza może zwolnić Minister Sprawiedliwości.

Spod obowiązku zachowania w tajemnicy przez Notariusza wyłączone są informacje, które ma obowiązek przekazać, na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Tajemnicą notarialną objęte są również informacje pisemne i inne dokumenty. Co za tym idzie – wydawane są one jedynie osobom, na których żądanie zostały dokonane czynności notarialne oraz, o ile wynika to z treści stosunku prawnego, stronie której czynność notarialna dotyczy.

Notariusz w przypadkach prawem przewidzianych przesyła sądom i innym organom państwowym (np. Spółdzielniom, Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Skarbowemu itp.) informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów.

Informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.